با دعوت دکترمحموترابیان وبه میزبانی اداره آموزش وپرورش بادرود عموپورنگ مهمان بادرودی های عزیزبود
عمو پورنگ میهمان ویژه مراسم جشنواره طزح جابر بن حیان اداره آموزش و پرورش بادرود در مجتمع فرهنگ و هنر خواهد بود

photo_2016-05-26_13-24-33

photo_2016-05-26_13-14-47 photo_2016-05-26_13-14-52 photo_2016-05-26_13-14-55 photo_2016-05-26_13-14-59 photo_2016-05-26_13-15-03 photo_2016-05-26_13-15-18 photo_2016-05-26_13-15-22 photo_2016-05-26_13-15-25  photo_2016-05-26_13-15-31 photo_2016-05-26_13-15-38 photo_2016-05-26_13-15-41 photo_2016-05-26_13-15-45  photo_2016-05-26_13-17-52 photo_2016-05-26_13-15-34

photo_2016-05-26_13-06-45 photo_2016-05-26_13-06-53 photo_2016-05-26_13-07-00 photo_2016-05-26_13-07-04 photo_2016-05-26_13-07-08  photo_2016-05-26_13-07-23 photo_2016-05-26_13-07-27 photo_2016-05-26_13-07-32 photo_2016-05-26_13-07-36 photo_2016-05-26_13-07-48 photo_2016-05-26_13-07-53